Rok 2018 - 50 let pivínských zvonů

V sobotu 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně byla mše sv. v 9.15, poté dostali požehnání koledníci Tříkrálové sbírky. I letos vyšli ve třech skupinkách do ulic Pivína a během slunečného odpoledne vybrali do pokladniček 22 909,- na dílo Charity. Všem dárcům a koledníkům děkujeme za jejich štědrost.

V sobotu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. V 9.15 byla sloužena mše sv., pak následovala výstav Nejsvětější Svátosti a celodenní adorace, kterou v 17.15 zakončila společná adorace a svátostné požehnání.

Vrcholem plesové sezóny naší farnosti pak byl již XV. farní ples, který se konal v sobotu 3.února. Jako každý rok i letos hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika, tentokráte Varmužova kapela ze Svatobořic-Mistřína. Během večera jsme se z úst moderátora dozvěděli něco o historii plesu a o Varmužově muzice. Ve scénce jsme shlédli jak může vypadat, když pražská televize přijede natáčet pivínské sekáče. Po půlnoci se někteří z nás mohli radovat při losování tomboly. I letos bylo nachystáno bohaté občerstvení, a to včetně míchaných nápojů. Navzdory začínající chřipkové epidemii se nás sešlo opět o něco víc. A tak se těšíme za rok na ten XVI. ples.

V postní době se konaly každou neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty. Děti a mládež se mohly při nedělní mši sv. připojit k postní přípravě na téma Kříž znamení naděje. Tato příprava vyvrcholila na Květnou neděli společnou cestou ke křížům za Pivínem. Nejprve jsme se zastavili u kříže nad hřištěm, kde jsme si přečetli o významu křížů v krajině. Po rozsvícení svíce a zazpívání písně s kytarou jsme pokračovali ke kříži na Skalku. Cestou jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Po závěrečné modlitbě a písničce jsme se společně u kříže vyfotili a vrátili se domů.

Mše sv. na památku poslední večeře Páně byla sloužena v 18.30 s úmyslem na poděkování za našeho duchovního správce a s prosbou o nová duchovní povolání. O Velkém pátku jsme se v 15.00 pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a poté prožili velkopáteční obřady. Na Bílou sobotu byla možnost adorace u Božího hrobu, kde proběhla tradiční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně letos v našem kostele nebyla. Farníci využili okolní farnosti - nejvíce Klenovice na Hané a Výšovice. Během vigilie se spustil silný déšť. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly požehnány pokrmy a uskutečnila se sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. V pondělí velikonoční se mše sv. zúčastnilo jen cca 30 farníků, z důvodu pomlázky mnozí navštěvují bohoslužby v okolí, kde je dřívější začátek mše sv.

V týdnu před našimi hody proběhl úklid kostela a jeho okolí a také fary.
O 4. neděli velikonoční - neděli Dobrého pastýře - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Koncelebroval  P. Andrzej a přisluhoval jáhen Pavel Barbořák SDS, který v našem děkanátu vykonává svou jáhenskou praxi. Po mši sv. jsme zazpívali Te Deum a přijali svátostné požehnání. Pěkné společenství pokračovalo i po mši sv. před kostelem. Za slunečného počasí a doprovodu dechové hudby Vřesovanka byla možnost setrvat u dobrého vína, slivovice, vdolečků a zákusků. Poté biskup odjel na faru do Vřesovic ke slavnostnímu obědu, spolu se zástupci farní rady byl přítomen i P. Bedřich Horák.

V měsíci květnu jsme se v nedělní podvečery scházeli, abychom uctili Pannu Marii. Po úvodní marianské písni se děti modlily desátek růžence, poté následovalo zamyšlení nad úvahami P. Vojtěcha Kodeta s následnými prosbami a na závěr jsme společně prosili o ochranu v modlitbě litanií.

12 farníků se v sobotu 12.5. vydalo s O. Andrzejem na tradiční pouť do Křtin. Vycházeli z Račic, kde zaparkovali svá auta. Po cca 3 hodinovém putování se zastávkami u obrázku v lese nad Račicemi a u kapličky v Bukovince se poutníkům opět ukázal křtinský chrám ozářený Sluncem v celé své kráse. O. Andrzej, kterému se tento pohled naskytl poprvé, prohlásil: "Jako v Pivíně!" (Že by opravdu Santini...???)  Při večerní mši sv., kterou sloužili 4 kněží,  se k pivínským připojila skupina 8 poutníků - pivínských rodáků, kteří putovali z Lulče a zůstali ve Křtinách i na noc s možností přespání v místní škole. 

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se poprvé v naší farnosti uskutečnila Svatodušní vigilie. Asi 25 věřících se v 19.00 shromáždilo před kostelem u hořícího ohně. Po slovech evangelia se průvod s rozžatými svícemi přesunul do kostela. Po bohoslužbě slova proběhla obnova biřmovacích závazků. V závěru mše sv. zaznělo přání od kněze, abychom v této tradici pokračovali. Téměř letní počasí přímo vybízelo pokračovat  ve společenství i mimo kostel. Takže se znovu rozdělal oheň, tentokrát na farním dvoře......

O slavnosti Nejsvětější Trojice farníci poblahopřáli svému duchovnímu otci k jeho kněžskému výročí. Na dortu, který mu předali, bylo 15 bílých květů - symbol 15 let jeho kněžské služby.

V neděli 17.6. jeden chlapec přistoupil k 1. sv. přijímání. Po celou mši sv. ho laskavě doprovázeli rodiče, a tak velmi symbolicky vyvrcholila jejich společná přípravu k této svátosti.

V pátek 29.6.2018 na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla mše sv. v 18.00 a to na poděkování za uplynulý školní rok. Poté jsme na farním dvoře společně opekli klobásky a děti se rozutekly na prázdniny.


Rok 2017

O Slavnosti Zjevení Páně bylo po mši svaté uděleno požehnání tříkrálovým koledníkům. V mrazivou sobotu 7.ledna, kdy teplota klesla k -20°C, pak vyrazily tři skupiny koledníků na Tříkrálovou sbírku pro Charitu, která vynesla 20 821 Kč. Všem, kdo sbírku podpořili, děkujeme.

V pátek 20.ledna byl v naší farnosti adorační den. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátosti byla od 13.00 do 17.00, pak následovala mše sv.

Letošní zima byla mrazivá. V kostele bylo koncem ledna naměřeno -1°C.

Dne 28.ledna se sešli lidé z Pivína a okolí na již XIV. farním plese. Ten byl zahájen předtančením folklórní skupiny Klas a za doprovodu cimbálové muziky Vinár se pak tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin. Během večera nás ve scénce pobavil "stréček Křópal s Joséfkem Melhubó" a pak už jsme se mohli těšit na losování bohaté tomboly. K tradičnímu občerstvení během plesu letos přibyly míchané nápoje, což si snad nikdo z účastníků nenechal ujít. 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu byla sloužena mše sv. za živé a zemřelé ženy a matky z farnosti.

24. března se jeden z pivínských ministrantů, žák 4. třídy, zúčastnil ústředního kola soutěže Bible a my v Kroměříži a obsadil pěkné 10. místo mezi 40 soutěžícími.

V postní době se děti a mládež mohly zapojit do postní přípravy na téma "Bůh nás má rád a nabízí nám své dary". Pomocí konkrétních úkolů přemýšlely nad darem odvahy, víry, pravdy, pokory, naděje a lásky. Někteří si doma před nedělní mší sv. četli pečlivě evangelium, aby byli dobře připraveni odpovědět na otázku: O čem bylo dnešní evangelium? K pobožnostem křížové cesty jsme se scházeli vždy v nedělním odpoledni.

O velikonočním třídení se v našem kostele konaly bohoslužby každý den - na Zelený čtvrtek byla mše sv. v 16.30, na  Velký pátek jsme se v 15.00 sešli k modlitbě křížové cesty a v 15.30 následovaly obřady. Na Bílou sobotu byla příležitost k adoraci u Božího hrobu, vigilii Zmrtvýchvstání Páně jsme pak slavili  v 19.30. I letos nahradily zvony klepače a řehtačky, které se rozezněly díky nevelké skupince dětí a mladých.

V neděli Božího milosrdenství 23.4. jsme slavili také hody ke cti sv. Jiří, patrona pivínského kostela. Mši svatou sloužil a laskavými slovy nás povzbudil P. Antonín Pražan ThD. SDB, kněz působící při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Odpoledne ve 14.30 bylo Te Deum a svátostné požehnání, které vedl pivínský rodák P. Bedřich Horák.

Májové pobožnosti se konaly vždy ve středu před večerní mši svatou a v neděli v 18.30, ve stejný čas také v pondělí 1.5. a 8.5. K modlitbě desátku růžence a litanií se pravidelně a vytrvale scházelo asi 10 farniků, součástí byla i četba z knížečky Fatima naše naděje vydané u příležitosti 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě.

Slavnost Těla a Krve Páně jsme slavili ve čtvrtek 15. června, po mši sv. následoval eucharistický průvod parkem kolem kostela, kterého se zúčastnilo 60 farníků.

Na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla sloužena mše sv. na poděkování za uplynulý školní rok. Pak jsme se sešli - děti, rodiče i prarodiče - k táboráku na farním dvoře.

Dne 4. 7. v 6.00 se již popáté na 44 kilometrů dlouhou pouť na Velehrad vydala nemalá skupinku poutníků z Vřesovic, Pivína, Dobrochova, Němčic nad Hanou a Klenovic na Hané. Celkem šlo 21 poutníků ve věkovém rozmezí 10 až 65 let.V čele "malého procesí" byl nesen křížek. Ten si lidé mezi sebou předávali vždycky podle křížů u silnice, které míjeli. Celkově napočítali přes 50 křížů. Putování trvalo 12 hodin, přesto unavení poutníci večer vyslechli Koncert lidí dobré vůle. Další den, 5.7., se účastnili hlavní mše svaté v 10.30 na prostranství před bazilikou, na kterou se k nim přidal ještě jeden poutník z Pivína, který šel na Velehrad přes noc.

Ve dnech 15. – 20. 8. 2017 se dvě dívky zúčastnily Celostátního setkání mládeže v Olomouci na téma Nebojte se. Pro účastníky byl připraven pestrý program. Mohli si vyslechnout mnoho svědectví (např. svědectví Enrica Petrilla z Itálie), zúčastnit se různých přednášek (např. Patří k duchovnímu životu zkoušky?) a diskuzí o Bohu (např. s režisérem Jiřím Strachem). Slavili společně mše svaté, a také se vydali na pěší pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. V sobotu večer pak mohli prožít společnou vigílii. Všech 6 500 mladých lidí rozsvítilo své svíce, zpívalo a modlilo se k našemu Pánu.

V neděli 3.září byly na závěr mše svaté požehnány školní aktovky a batohy a ve středu 6.září byla mše svatá na poděkování za prázdniny.

Poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie přijel sloužit P. Miroslav Herold, SJ z Olomouce. Za velké účasti nás povzbudil v poutavém kázání o neobyčejné rodině z Nazareta a doporučil Pannu Marii jako "dobrou adresu" v našich prosbách. Po mši pak setrval před kostelem v přátelském rozhovoru, jak s farníky, tak poutníky. K dobré náladě vydatně přispěly i nabízené koláčky a slivovice. V ohláškách nás ještě pozval na odpolení mariánské nešpory a požehnání, které vedl P. Augustin Gazda, OSB. I zde se kostel opět zaplnil a když P. Augustin mluvil o bývalých poutích z Dobrochova, a uchování víry a tradice v Pivíně, mohli jsme zadoufat, že se za rok opět setkáme. Vždyť z Dobrochova po letech opět dva pěší poutníci dorazili.

V neděli 24.9. jsme si při mši svaté připomněli 110. výročí posvěcení našeho kostela. U té příležitosti se v odpoledních hodinách konalo na faře "posezení u kávy" .  Tématem příspěvků jednotlivých farníků, či celých rodin byly "Zážitky z prázdnin - nejen duchovní". Mládež se podělila se svými dojmy z pěší pouti na Velehrad a z Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Navštívili jsme střední Čechy, včetně Muzea sv. Jiří na Konopišti, vystoupali na vrcholky Tater, nahlédli do Zlatých Hor a do Česko-saského Švýcarska a P. Andrzej nás vzal na kole do Polska a P. Bedřich Horák autem do Makedonie k Ochridskému jezeru.

Následující neděli, tedy 1.10., jsme při mši svaté poděkovali za úrodu.

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, jsme oslavili při mši svaté 22. října. Již v sobotu ve 21.00 se v kostele čtyři rodiny připojily k Misijnímu mostu modlitby modlitbou misijního růžence. Děti postupně zapalovaly svíce za jednotlivé kontinenty a připravenou výzdobu jsme pak využili i k obětnímu průvodu při nedělní mši svaté. Sbírka této neděle byla na misie.

Poslední říjnovou neděli byla otevřena "nedělní farní kavárna", kde se mohou farníci setkat a popovídat si nad šálkem kávy a čaje, a to bezprostředně po mši svaté asi do 11 hodin.

V pondělí 20.11.2017 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Všichni postoupili do finále a jeden soutěžící z 1. kategorii s tématem - Apoštolové, jak je známe z evangelií - s velkým náskokem porazil všechny soupeře a své znalosti bude moci ukázat v celostátním kole.

 Adventní příprava byla letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Měla název "Dar pro Pána Ježíše".  Při nedělních mších svatých děti dostaly úkol během krátké katecheze na téma děkovat, chválit, šířit radost a naslouchat, dospělí si pak při odchodu z kostela mohli vzít z košíčku papírovou ruličku s drobným úkolem. Všichni své splněné úkolky následující neděli vložili do dárkové krabice, kterou jsme pak přinésli v obětním průvodu na Slavnost Narození Páně jako náš dar pro Pána Ježíše.

Půlnoční mši sv. 24.12. jsme slavili ve 22.30.


Rok 2016 - 300 let kostela sv. Jiří

Dne 9.1. 2016 koledovaly, za vydatné námrazy, kdy vše klouzalo, čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 21 814 Kč.

Ve středu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou.

V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnil již XIII. farní ples v opraveném kulturním domě v Pivíně. K tanci i poslechu četným návštěvníkům hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Během postní doby jsme se mohli zúčastnit víkendové duchovní obnovy ve Vřesovicích, kterou vedly sestry z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství ze Dvora Králové.

Číst dál...

Rok 2015

Během sobotního dopoledne dne 3.1. 2015 koledovaly po Pivíně čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 20 318 Kč.

V úterý 20.1. byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou. Společnou adoraci měly děti z náboženství.

V sobotu 24. 1. 2015 se uskutečnil již XII. farní ples. Tentokrát se konal v kulturním domě v Klenovicích na Hané. K tanci i poslechu hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Číst dál...

Rok 2014

Dne 4.1.2014 se uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka na Charitu. Obec obcházely čtyři skupinky koledníků. Celkem se povedlo vybrat 19.736,-Kč. Tímto všem, koledníkům i dárcům, děkujeme.

Již XI. farní ples se uskutečnil za hojné účasti nejen farníků v Pivíně dne 25.1. K tanci a poslechu hrála opět cimbálová muzika Vinár.

Začátkem února proběhly volby do pastorační a ekonomické farní rady. Do každé z těchto rad bylo zvoleno po šesti farnících.

Číst dál...

Další články...

 1. Rok 2013
 2. Rok 2012
 • Bible a my

  V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG...
 • Keš 300 let

  Příznivcům geocachingu oznamujeme, že 24.4.2016, na svátek sv. Jiří , patrona pivínského kostela, byla spuštěna keš s názvem 300...
 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Zvony vyzvání od roku 1968

  Po 2. světové válce zůstal pivínský kostel bez zvonů.  Nejprve bylo třeba opravit válkou zničenou věž. To se podařilo...

 • Advent

  Mše svaté ve všední dny v adventu:
  středa - 18.00
  pátek - 17.00 - rorátní - vemte si s sebou lampičky!