Rok 2019

V neděli 6.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve prospěch Charity bylo třemi skupinkami koledníků vykoledováno 23 928 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpořili!

V neděli 20. ledna 2019 byl v naší farnosti adorační den. Na závěr mše sv. byla vystavena Nejsvětější svátost a následovala celodenní adorace, kterou v 16.30 zakončila společná modlitba a svátostné požehnání.


Rok 2018 - 50 let pivínských zvonů

V sobotu 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně byla mše sv. v 9.15, poté dostali požehnání koledníci Tříkrálové sbírky. I letos vyšli ve třech skupinkách do ulic Pivína a během slunečného odpoledne vybrali do pokladniček 22 909,- na dílo Charity. Všem dárcům a koledníkům děkujeme za jejich štědrost.

V sobotu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den a den modliteb za bohoslovce. V 9.15 byla sloužena mše sv., pak následoval výstav Nejsvětější Svátosti a celodenní adorace, kterou v 17.15 zakončila společná adorace a svátostné požehnání.

Vrcholem plesové sezóny naší farnosti pak byl již XV. farní ples, který se konal v sobotu 3.února. Jako každý rok i letos hrála k poslechu a tanci cimbálová muzika, tentokráte Varmužova kapela ze Svatobořic-Mistřína. Během večera jsme se z úst moderátora dozvěděli něco o historii plesu a o Varmužově muzice. Ve scénce jsme shlédli jak může vypadat, když pražská televize přijede natáčet pivínské sekáče. Po půlnoci se někteří z nás mohli radovat při losování tomboly. I letos bylo nachystáno bohaté občerstvení, a to včetně míchaných nápojů. Navzdory začínající chřipkové epidemii se nás sešlo opět o něco víc. A tak se těšíme za rok na ten XVI. ples.

V postní době se konaly každou neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty. Děti a mládež se mohly při nedělní mši sv. připojit k postní přípravě na téma Kříž znamení naděje. Tato příprava vyvrcholila na Květnou neděli společnou cestou ke křížům za Pivínem. Nejprve jsme se zastavili u kříže nad hřištěm, kde jsme si přečetli o významu křížů v krajině. Po rozsvícení svíce a zazpívání písně s kytarou jsme pokračovali ke kříži na Skalku. Cestou jsme se modlili korunku k Božímu milosrdenství. Po závěrečné modlitbě a písničce jsme se společně u kříže vyfotili a vrátili se domů.

Mše sv. na památku poslední večeře Páně byla sloužena v 18.30 s úmyslem na poděkování za našeho duchovního správce a s prosbou o nová duchovní povolání. O Velkém pátku jsme se v 15.00 pomodlili křížovou cestu za naše rodiny a poté prožili velkopáteční obřady. Na Bílou sobotu byla možnost adorace u Božího hrobu, kde proběhla tradiční sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně letos v našem kostele nebyla. Farníci využili okolní farnosti - nejvíce Klenovice na Hané a Výšovice. Během vigilie se spustil silný déšť. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně byly požehnány pokrmy a uskutečnila se sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. V pondělí velikonoční se mše sv. zúčastnilo jen cca 30 farníků, z důvodu pomlázky mnozí navštěvují bohoslužby v okolí, kde je dřívější začátek mše sv.

V týdnu před našimi hody proběhl úklid kostela a jeho okolí a také fary.
O 4. neděli velikonoční - neděli Dobrého pastýře - jsme slavili hody ke sv. Jiří.  Mši sv. v 10.30 sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Koncelebroval  P. Andrzej a přisluhoval jáhen Pavel Barbořák SDS, který v našem děkanátu vykonává svou jáhenskou praxi. Po mši sv. jsme zazpívali Te Deum a přijali svátostné požehnání. Pěkné společenství pokračovalo i po mši sv. před kostelem. Za slunečného počasí a doprovodu dechové hudby Vřesovanka byla možnost setrvat u dobrého vína, slivovice, vdolečků a zákusků. Poté biskup odjel na faru do Vřesovic ke slavnostnímu obědu, spolu se zástupci farní rady byl přítomen i P. Bedřich Horák.

V měsíci květnu jsme se v nedělní podvečery scházeli, abychom uctili Pannu Marii. Po úvodní marianské písni se děti modlily desátek růžence, poté následovalo zamyšlení nad úvahami P. Vojtěcha Kodeta s následnými prosbami a na závěr jsme společně prosili o ochranu v modlitbě litanií.

12 farníků se v sobotu 12.5. vydalo s O. Andrzejem na tradiční pouť do Křtin. Vycházeli z Račic, kde zaparkovali svá auta. Po cca 3 hodinovém putování se zastávkami u obrázku v lese nad Račicemi a u kapličky v Bukovince se poutníkům opět ukázal křtinský chrám ozářený sluncem v celé své kráse. O. Andrzej, kterému se tento pohled naskytl poprvé, prohlásil: "Jako v Pivíně!" (Že by opravdu Santini...???)  Při večerní mši sv., kterou sloužili 4 kněží,  se k pivínským připojila skupina 8 poutníků - pivínských rodáků, kteří putovali z Lulče a zůstali ve Křtinách i na noc s možností přespání v místní škole. 

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se poprvé v naší farnosti uskutečnila Svatodušní vigilie. Asi 25 věřících se v 19.00 shromáždilo před kostelem u hořícího ohně. Po slovech evangelia se průvod s rozžatými svícemi přesunul do kostela. Po bohoslužbě slova proběhla obnova biřmovacích závazků. V závěru mše sv. zaznělo přání od kněze, abychom v této tradici pokračovali. Téměř letní počasí přímo vybízelo pokračovat  ve společenství i mimo kostel. Takže se znovu rozdělal oheň, tentokrát na farním dvoře......

O slavnosti Nejsvětější Trojice farníci poblahopřáli svému duchovnímu otci k jeho kněžskému výročí. Na dortu, který mu předali, bylo 15 bílých květů - symbol 15 let jeho kněžské služby.

V neděli 17.6. jeden chlapec přistoupil k 1. sv. přijímání. Po celou mši sv. ho laskavě doprovázeli rodiče, a tak velmi symbolicky vyvrcholila jejich společná přípravu k této svátosti.

V pátek 29.6.2018 na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů byla mše sv. v 18.00 a to na poděkování za uplynulý školní rok. Poté jsme na farním dvoře společně opekli klobásky a děti se rozutekly na prázdniny.

4.7. vyšlo na pěší pouť na Velehrad 28 poutníků z Pivína, Vřesovic, Klenovic a Němčic. Celý den byl velmi horký. Po několika menších zastávkách a jedné větší ve Zdounkách se už všichni těšili do chřibských lesů. Odměnou po náročné pouti pak byl příjemný večer prožitý na Velehradě na Koncetru lidí dobré vůle. Pěší skupinu rozšířili 3 poutníci cyklisté, kteří přijeli z Klenovic a jeden poutník, který putoval z Pivína na Velehrad přes noc a také posádky doprovodných vozidel.

Poutní mši svatou k svátku Narození Panny Marie přijel sloužit novokněz P. Jan Svozílek, rodák z Dobromilic. Na závěr mše svaté pak uděloval novokněžské požehnání. Opět došli pěší poutníci z Dobrochova. Odpoledne po svátostném požehnání vystoupil v kostele mužský pěvecký sbor Rovina, který pak zazpíval i v parku. Též bylo možno se na faře setkat s P. Svozílkem.

V neděli 23.9. jsme si při mši svaté připomněli výročí posvěcení našeho kostela. U té příležitosti se v odpoledních hodinách konalo na faře "posezení u kávy". Promítnutím amatérského filmu jsme si připomněli 50. výročí posvěcení pivínských zvonů. Také byl přehrán zvukový záznam z australského rozhlasu s reportáží o pivínských zvonech. Pak následovalo cestování Evropou s fotkami z dovolených farníků.

V neděli 28.10. jsme si připomněli sté výročí vzniku republiky. Za naši vlast jsme se modlili v přímluvách, na závěr mše svaté jsme zazpívali Te Deum a Svatováclavský chorál.

V pondělí 26.11.2018 se tři žáci a studenti z naší farnosti zúčastnili okresního kola soutěže Bible a my, které se konalo na CMG a ZŠ v Prostějově. Dva žáci soutěžili v 2. kategorii a s tématem - Ježíšova podobenství - si poradili velmi dobře. Markéta nakonec skončila druhá a postupuje do celostátního kola, Vašík se umístil na pěkném čtvrtém místě. Stejného umístění dosáhl v 1. kategorii s obtížným tématem - Abraham -  i Pavlík, který se letos zúčastnil soutěže poprvé.

Byl pořízen nový sedes a abak, tím došlo k úpravě liturgického prostoru v presbytáři.

Adventní příprava byla i letos připravena nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé - a byla inspirován písní "Rosu dejte, nebesa, shůry" (Rorate coeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“. Z nedělní mše sv. si děti i dospělí mohli odnést "kapku rosy" s biblickým citátem k povzbuzení a drobným úkolem. Snažili jsme se tak během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista do našich rodin, do práce nebo do školy. V pátky v 17.00 bývaly rorátní mše svaté.

V neděli 9.12. nás po mši svaté navštívil v kostele svatý Mikuláš. Jako obvykle naděloval především dětem, ale tentokrát i farníkům starajícím se o uklid kostela a kapličky, o sečení trávy, .... Mikuláš nezapoměl ani na pana faráře a zevrubně se ho vyptal na jeho nový-starý automobil.

Jako vloni jsme se na Vánoce připravovali výzdobou kostela, tak i možností odnést si do svých domovů betlémské světlo. To bylo v kostele k dispozici po nedělní mši svaté a pro občany pak na Štědrý den odpoledne. Na půlnoční mši svaté v 21.30 zaznělo do plného kostela nově nacvičené latinské ordinárium.

Poslední den v roce byla v 16.00 sloužena mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

Rok 2015

Během sobotního dopoledne dne 3.1. 2015 koledovaly po Pivíně čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 20 318 Kč.

V úterý 20.1. byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou. Společnou adoraci měly děti z náboženství.

V sobotu 24. 1. 2015 se uskutečnil již XII. farní ples. Tentokrát se konal v kulturním domě v Klenovicích na Hané. K tanci i poslechu hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Číst dál...

Rok 2017

O Slavnosti Zjevení Páně bylo po mši svaté uděleno požehnání tříkrálovým koledníkům. V mrazivou sobotu 7.ledna, kdy teplota klesla k -20°C, pak vyrazily tři skupiny koledníků na Tříkrálovou sbírku pro Charitu, která vynesla 20 821 Kč. Všem, kdo sbírku podpořili, děkujeme.

V pátek 20.ledna byl v naší farnosti adorační den. Příležitost k adoraci před Nejsvětější svátosti byla od 13.00 do 17.00, pak následovala mše sv.

Letošní zima byla mrazivá. V kostele bylo koncem ledna naměřeno -1°C.

Dne 28.ledna se sešli lidé z Pivína a okolí na již XIV. farním plese. Ten byl zahájen předtančením folklórní skupiny Klas a za doprovodu cimbálové muziky Vinár se pak tančilo a zpívalo do pozdních nočních hodin. Během večera nás ve scénce pobavil "stréček Křópal s Joséfkem Melhubó" a pak už jsme se mohli těšit na losování bohaté tomboly. K tradičnímu občerstvení během plesu letos přibyly míchané nápoje, což si snad nikdo z účastníků nenechal ujít. 

Číst dál...

Rok 2016 - 300 let kostela sv. Jiří

Dne 9.1. 2016 koledovaly, za vydatné námrazy, kdy vše klouzalo, čtyři skupinky tříkrálových koledníků. Celkem bylo vybráno 21 814 Kč.

Ve středu 20. ledna byl v naší farnosti adorační den, který byl zakončen večerní mší svatou.

V sobotu 23. 1. 2016 se uskutečnil již XIII. farní ples v opraveném kulturním domě v Pivíně. K tanci i poslechu četným návštěvníkům hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína.

Během postní doby jsme se mohli zúčastnit víkendové duchovní obnovy ve Vřesovicích, kterou vedly sestry z Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství ze Dvora Králové.

Číst dál...

 • Keš 300 let

  Příznivcům geocachingu oznamujeme, že 24.4.2016, na svátek sv. Jiří , patrona pivínského kostela, byla spuštěna keš s názvem 300...
 • Pozdrav z Ukrajiny

  Chvála Ježíši Kristu!
  Vážení dobrodinci, obrací se k Vám 78letá Anna, které Vy pomáháte...

  Tak začíná...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...

 • Tříkrálová sbírka 2019  V neděli 6.ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Ve prospěch Charity bylo vykoledováno 23 928 Kč....
 • Velehrad 2018 - pěší pouť

  Krátký popis od mladé poutnice z Pivína:

  Jako každý rok od roku 2013, tak i letos jsme se 4.7. vydali na pěší pouť na...