Varhany

Varhany postavil Karel Neusser (1844-1925), varhanář z Nového Jičína. Víme o něm, že se vyučil u svého otce Johanna Neussera a zdokonaloval se ve Vídni. V roce 1869 se ujal otcovy dílny a v r.1881 založil továrnu na varhany a harmonia. Stavěl převážně mechanické varhany, později i pneumatické nástroje. Po r. 1918 továrna zanikla. Obě firmy postavily mnoho varhan po celé Moravě a těšily se značné oblibě.

Zdejší, dvoumanuálový nástroj z r.1905 je pneumatický, zvukově odpovídá romantickému ideálu.

Poslední generální opravu provedl varhanář Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice v r. 2005/2006. Svou firmu založil v r.1992. Za dobu své existence firma provedla desítky generálních oprav, rekonstrukcí a postavila tři vlastní mechanické nástroje. Nejvýznamnějším dílem jsou varhany v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce.

Historie varhan

Po dostavbě kostela v roce 1716 se jeho vybavení pořizovalo postupně, kdy byly opatřeny varhany, není přesně známo. V. Horák v knize Pivín (historie a současnost obce) píše, že se  dochoval zápis z generální vizitace vřesovské farnosti z 15.8.1772 s popisem pivínského kostela, kde je uvedeno, že zděný kůr má jen provizorní varhany.
V roce 1784 byla zřízena pivínská farnost. J. Opletal v knize  Z minulosti Pivína z roku 1940 píše, že při předávání kostela vřesovským farářem 21.12.1784 pivínský kostel varhany neměl. Na druhou stranu v této knížce uvádí, že v roce 1784 byly koupeny varhany ze zrušeného ženského kláštera sv. Kateřiny v Olomouci za 50 zl. a že dovoz, postavení a přidání pedálu stálo 102 zl. Podle J. Opletala byl při opravě varhan v roce 1893 nalezen na jedné píšťale nápis: Opava 1685 a domníval se, že se jednalo o rok zhotovení těchto varhan.
Současné varhany byly pořízeny za P. Antonína Čačky, který působil v Pivíně 42 let na přelomu 19. a 20. století. Nahlédněme spolu s ním  opět do Pamětní knihy farnosti Pivín: Nové varhany zhotoveny od pana Karla Neussera z Nov. Jičína za 4540 Kor... ....Nákres s rozpočtem předložen 27.1.1905 a téhož roku také varhany od zhotovitele dodány.
Nový nástroj byl kompletní jen jedno destiletí, za 1. světové války byly zabaveny píšťaly. K opravě se přikročilo teprve v roce 1926 za P. Cypriána Lochmana, autora následujících řádek z Pamětní knihy: Jelikož měch varhanový byl velmi poškozen a naléhala nutnost nevyhnutelná jej opraviti, aby nemusel se velikým nákladem pořizovati nový měch, vyzval duchovní správce farníky ke sbírce na nové píšťaly varhanové, pak naladění a vyčištění varhan jakož i na opravu měchu. Sbírka vynesla ...celkem 2110 Kč. Celková oprava stála 2500 Kč a k tomu 2 svícny k varhanám 135 Kč, doprava drahou a zpětné odeslání obalu 75 Kč, úhrnem 2710 Kč. Opravu varhan provedl příbuzný stavitele varhan p. Jan Neusser z Nového Jičína od 9. do 13. února 1926. Stravování a byt měl zdarma na faře. Obnos za opravu byl hned plně vyplacen.
Zda a jak byly varhany poškozeny při požáru kostelní věže na konci 2.sv. války, Pamětní kniha farnosti Pivín neuvádí. Teprve v zápise z roku 1967 za působení P. Františka Šoupala je zmínka o tom, že: 10.10. provedena nutná oprava varhan p. prof. Seidelem a pí Skořepovou a v roce 1970 se zde píše o opravě elektromotoru k varhannímu ventilátoru.
Generální oprava varhan z iniciativy P. Marka Výlety proběhla v letech 2005/2006, provedl ji varhanář Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice a Petr Kaňa. Na závěr této nákladné opravy se 22.4.2006 uskutečnil ve zcela zaplněném kostele benefiční koncert souboru Hradišťan, jak ukazuje přiložená fotografie:Prenesi to datoteko (Koncert Hradišťanu 2006.jpg)

 


 • Žhavé aktuality

  Nabízíme odkaz na webové stránky 

 • Tříkrálová sbírka 2024

  Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity proběhla v Pivíně v neděli 7.ledna 2024. Koledníci se setkali...

 • Synodální proces

  Papež František zahájil v katolické církvi tzv. synodální proces. Synoda je slovo vycházející z řečtiny a znamená společnou...

 • Opravy kostela

  S výmalbou kostela, která proběhla v roce 2014, byly odstartovány další úpravy liturgického prostoru, především zajištění a...